^ Back to Top

Kuvajte sa nama

Akti škole

 1. Statut škole možete preuzeti OVDE
 2. Školski program možete preuzeti OVDE
 3. Razvojni plan škole možete preuzeti OVDE
 4. Pravilnik o vaspitno disciplinskoj odgovornosti ucenika možete preuzeti OVDE
 5. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih možete  preuzeti OVDE
 6. Pravinik o ponašanju u ustanovi možete preuzeti OVDE
 7. Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika možete preuzeti OVDE
 8. Pravilnik o ocenjivanju u srednjoj školi možete preuzeti OVDE
 9. Pravilnik o vandrednim učenicima možete preuzeti OVDE
 10. Listu udžbenika možete preuzeti OVDE
 11. Raspored časova možete preuzeti OVDE
 12. Raspored pismenih zadataka i testova možete preuzeti OVDE
 13. Raspored dodatne i dopunske nastave možete preuzeti OVDE
 14. Konveciju o pravima deteta možete preuzeti OVDE
 15. Kontrola zabrane pušenja

Aktivi i timovi

1. STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA
Stručni aktiv za razvoj školskog programa čine sledeći članovi:
1. Bojana Drinić - rukovodilac aktiva
2. Svetlana Vukša – nastavnik
3. Danijela Popović – nastavnik
4. Dragan Vucelja - nastavnik
5. Senka Stojanov - nastavnik
6. Sanja Sekulić - nastavnik
7. Predrag Nemarović - nastavnik

2. STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANjE
Stručni aktiv za razvojno planiranje čine:
1. Isidora Birinji – v.d.direktora
2. Ana Spasojević – nastavnik – rukovodilac Aktiva
3. Jelena Radić – pedagog
4. Teodora Maletić – nastavnik
5. Srđan Bundalo – nastavnik
6. Dragan Vucelja – nastavnik

7. Gordana Rogulja - sekretar
8. Nebojša Vujin - nastavnik
9. Fedor Pušić predstavnik jedinice lokalne samouprave
10. Predstavnik Učeničkog parlamenta: Marijana Đurović

11. Član Saveta roditelja Josip Juhas

3. TIM ZA VREDNOVANjE I SAMOVREDNOVANjE RADA ŠKOLE
Tim za vrednovanje i samovrednovanje rada škole čine sledeći članovi:
1. Rukovodilac: Jelena Radić – pedagog
2. Jovana Vasiljev – nastavnik
3. Kata Đukić – nastavnik
4. Nebojša Vujin - nastavnik

5. Milena Jovičić - nastavnik
6. Marija Pavlović - nastavnik
7. Sanja Bizumić - nastavnik

4. TIM ZA ZAŠTITU DECE I MLADIH OD NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA
Članovi tima:
1. Isidora Birinji - v.d. direktora
2. Snežana Zečević – nastavnik
3. Milorad Ilić – nastavnik
4. Slavica Mundžić - nastavnik
5. Jelena Stojanović - nastavnik
6. Andrea Komazec – nastavnik
7. Branislava Turčenović – nastavnik

8. Radmila Stojanović - nastavnik
9. Milena Jovičić - nastavnik
10. Gordana Rogulja - sekretar
11. Đorđe Stojanović - nastavnik
5. TIM ZA INKLUZIJU
Tim za inkluziju čine sledeći članovi:
1. Jelena Radić – pedagog rukovodilac Tima
2. Jovana Vasiljev – nastavnik
3. Sanja Samii – nastavnik
4. Bojana Drinić – nastavnik
5. Sanja Sekulić - nastavnik

6. TIM ZA MEDIJSKU PROMOCIJU ŠKOLE
Tim za medijsku promociju škole čine sledeći članovi:
1. Teodora Maletić rukovodilac
2. Isidora Birinji - v.d. direktora
3. Srđan Bundalo
4. Zoran Praštalo

5. Radmila Stojanović
6. Ana Spasojević
7. Andrea Komazec
8. Jelena Stojanović
9. Dušan Đorđević

7. TIM ZA EKSKURZIJE
Tim za ekskurzije čine sledeći članovi:
1.Ivana Obranović - rukovodilac

2. Snežana Zečević
3. Teodora Maletić
4. Biljana Ristić
5. Milorad Ilić
6. Blaž Zmajić
7. Darko Jelić
8. Radmila Stojanović - nastavnik

8. TIM ZA KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE UČENIKA
Tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika čine pedagog škole i odeljenjske starešine trećeg i četvrtog razreda.
1. Jelena Radić, pedagog – rukovodilac Tima
2. Ivana Obranović
3. Aleksandra Janjić
4. Biljana Kuriš
5. Branislava Turčinović
6. Biljana Ristić

9. TIM ZA PROJEKTNO PLANIRANJE
1. Isidora Birinji - v.d. direktora
2. Branislava Turčenović - nastavnik i rukovodilac
3. Aleksandra Janjić
4. Kata Đukić
5. Biljana Kuriš
6. Gordana Rogulja
7. Biljana Ristić

Odeljensko starešinstvo

Odeljenje Odeljenjski starešina
KT1 Jovana Vasiljev
V1 Sanja Bizumić
KT2 Andrea Komazec
V2 Jelena Radić
KT3 Aleksandra Janjić
V3 Ivana Obranović
KT4 Biljana Kuriš
T4 Biljana Ristić
V4 Branislava Turčenović

Stručna veća

1. STRUČNO VEĆE ZA OBLAST PREDMETA SRPSKI JEZIK I STRANI JEZICI
Rukovodilac Stručnog veća: Kata Đukić
Članovi stručnog veća: Bojana Drinić (zamena za Draganu Zlatanović), Aleksandra Janjić (zamena za Plavšić Maju), Milana Rangelov, Senka Stojanov.

2. STRUČNO VEĆE EKONOMSKE GRUPE PREDMETA
Rukovodilac Stručnog veća: Biljana Ristić
Članovi stručnog veća: Svetlana Vukša, Teodora Maletić.

3. STRUČNO VEĆE ZA PREDMETE IZ OBLASTI KUVARSTVA
Rukovodilac Stručnog veća: Andrea Komazec
Članovi veća: Đorđević Dušan, Branislava Javorina, Sanja Sekulić

4. STRUČNO VEĆE ZA OBLAST PREDMETA DRUŠTVENIH NAUKA
Rukovodioc Stručnog veća:Sanja Samii
Članovi Veća: Milena Jovičić, Nebojš Vujin, Predrag Nemarović, Đorđe Stojanović, Snežana Zečević, Biljana Kuriš

5. STRUČNO VEĆE ZA OBLAST PREDMETA PRIRODNIH NAUKA
Rukovodilac Stručnog veća: Vesna Ninković
Članovi stručnog veća: Petar Gudurić, Ana Spasojević, Jelena Stojanović, Slavica Mundžić, Zoran Praštalo,Sanja Bizumić, Marija Pavlović, danijela Karaklić (Zamena Jovana Vasiljev)

6. STRUČNO VEĆE PREDMETA IZ OBLASTI POLjOPRIVREDA, PROIZVODNjA I PRERADA HRANE
Rukovodilac Stručnog veća: Radmila Stojanović
Članovi stručnog veća: Srđan Bundalo, Dragan Vucelja, Ivana Obranović, Branislava Turčenović

Učenički parlament

Spisak članova Učeničkog parlamenta

1. Milutin Lazić V1
2. Boško Nikolić V1
3. Uroš Bekan KT1
4. Vukašin Teodorović KT1
5. Ivana Jovanović KT2
6. Vasilije Abramović KT2
7. Nemanja Babić V2
8. Miloš Lužajić V2
9. Nenad Siriški V3
10. Tereza Patrik V3
11. Nikola Opačić V4
12. Nikola Georgijević V4
13. Filip Tomić KT3
14. Jovanka Stanojević KT3
15. Marijana Đurović T4
16. Snežana Kijački T4
17. Vladimir Divić KT4
18. Jovan Avramović KT4

Koordinator Učeničkog parlamenta Aleksandra Janjić