Ванредно школовање

Школа пружа могућност ванредног школовања за два образовна профила:

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ:

Право на ванредно школовање имају сва лица старија од 17 година, а која су завршила основну школу. Упис у први разред врши се на основу конкурса Министартсва просвете, а заинтересовани кандидати приликом уписа достављају:

Право на ванредно школовање имају сва лица старија од 17 година, а која су раније започела стицање средњег образовања и прекинула га из неког разлога. У одговарајући разред се уписују најкасније до 31. августа како би наставили започето школовање у истом трајању. Решењем се утврђује разлика испита, обавезна за полагање, између предмета започетог школовања и ванредног школовања. Приликом уписа достављају се:

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА:

Преквалификација је образовање у истом трајању за други образовни профил, верификован у нашој школи, без обзира на подручје рада. Упис ради преквалификације може се вршити током целе школске године. Ученик који упише школу ради преквалификације полаже стручне испите утврђене решењем. Приликом уписа доставља:

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА:

Доквалификација је образовање за други обраовни профил у дужем трајању без обзира на подручје рада. Ученик полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти као и испите из предмета који нису утврђени наставним планом и програмом школе коју је завршио и испит завршног разреда, а које су утврђени решењем. Ученик се може уписати током целе школске године и приликом уписа доставља:

ИСПИТНИ РОКОВИ:

Испитни рокови за полагање испита ванредних ученика су: октобарски, новембарски, децембарско-јануарски, фебруарски, априлски, јунски и августовски.