^ Back to Top

Kuvajte sa nama

Najnovije:

- Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE!

- Poziv za podnošenje ponude nabavka usluge prevoza učenika prvih razreda i nastavnika za školsku 2016/2017 godinu možete preuzeti OVDE!

- Konkursnu dokumentaciju za nabavku usluge prevoza učenika prvih razreda i nastavnika za školsku 2016/2017 godinu možete preuzeti OVDE!

 


 

*** Odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci "Izvođenje radova na adaptaciji postojećeg objekta za školsku kuhinju i restoran za izvođenje praktične nastave" možete pogledati OVDE!

1. Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na adaptaciji postojećeg objekta za školsku kuhinju i restoran za izvođenje praktične nastave možete preuzeti OVDE.

* * * POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE MOŽETE PRONAĆI OVDE! * * *

1.1. Poziv za podnošenje ponuda u postupku za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na adaptaciji postojećeg objekta za školsku kuhinju i restoran za izvođenje praktične nastave možete preuzeti OVDE.

 


2.Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti – nabavka usluge prevoza učenika prvih razreda za školsku 2015 - 2016 godinu, JN br. 2/2015 možete preuzeti OVDE.

 

2.1. Poziv za podnošenje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti – nabavka usluge prevoza učenika prvih razreda za školsku 2015 - 2016 godinu, JN br. 2/2015 možete preuzeti OVDE.


 

3. Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku br. 1/2015 - nabavka traktora možete preuzeti na sledećim linkovima: Poziv za podnošenje ponude, Javna nabavka br. 1/2015 - nabavka traktora.

3.1. Odluku o pokretanju postupka za javnu nabavku male vrednosti možete preuzeti ovde.


 

4. Rešenje o obrazovanju Komisije za javnu nabavku usluga prevoz učenika i nastavnika Srednje škole za školsku 2014/2015 godinumožete preuzeti ovde.

4.1. Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga prevoz učenika i nastavnika Srednje škole za školsku 2014/2015 godinu, delovodni broj 533/2014-4, možete preuzeti ovde.

4.2. Poziv za podnošenje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti usluga - Prevoz učenika i nastavnika Srednje škole za školsku 2014/2015 godinu, delovodni broj 533/2014-4, možete preuzeti ovde.